Säännöt

I Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

Yhdistyksen nimi on Muhosten Sukuseura ry., kotipaikka Kerimäki ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Sukuseura toteuttaa tarkoitusperiään järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä ja muita samantapaisia seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta, selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita ja saattamalla tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon sekä harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa.

II Sukuseuran jäsenet

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Sukuseuran varsinaisen jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen kulloinkin vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun vastaavan syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen vuoksi.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaan lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua seuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10§

Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

11§

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallitus valitsee joka toinen vuosi keskuudestaan puheenjohtajan, ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös sukuseuran varaesimieheksi.

Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa.

12§

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen alaisuudessaan toimivia valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13§

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tahi jompikumpi heistä yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä tai kaksi yhdessä ne muut henkilöt, jotka hallitus siihen määrää.

14§

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tahi lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää varainkeräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV Seuran tilit

15§

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V Seuran kokoukset

16§

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään joka toinen vuosi hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on annettu tiedoksi jäsenille heidän jäsenluetteloon merkityillä osoitteillaan lähetetyllä kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta vastaavasti kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17§

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus. Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

  1. hyväksytään toimintakertomus kahdelta edelliseltä toimintavuodelta,
  2. tutustutaan tilintarkastuskertomuksiin kahdelta edelliseltä vuodelta, hyväksytään kahden edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,
  3. vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen ja sitä seuraavan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio,
  4. päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan hallituksen jäsenet,
  5. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen ja sitä seuraavan kalenterivuoden tilejä ja seuran hallintoa,
  6. päätetään alkaneena ja sitä seuraavana vuonna kannettavan jäsenmaksun suuruus, sekä
  7. päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18§

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut maksettaviksi erääntyneet jäsenmaksunsa, sekä ainais- ja kunniajäsenellä yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.

VI Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kuin sääntöjen muuttamiseen, mutta päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20§

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä purkamisesta päättävässä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla.

21§

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.